Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Jak založit živnost

Založení živnosti probíhá na živnostenském úřadu. Vyplníte formulář, v případě řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností dodáte další potřebné dokumenty. OSVČ musí využívat ke komunikaci s úřady datovou schránku a mají povinnost odevzdávat Správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích.

Registrace na živnostenském úřadu

Živnost je založena podáním jednotného registračního formuláře na kterékoli pobočce živnostenského úřadu. Kromě osobních údajů a vybraných oborů živností se v něm uvádí také sídlo. Pokud se adresa sídla neshoduje s adresou bydliště, je potřeba doložit, že majitel nemovitosti s umístěním sídla souhlasí.

Jednotný registrační formulář umožňuje oznámit zahájení podnikatelské činnosti zároveň také zdravotní pojišťovně, ČSSZ a finančnímu úřadu. Není tak potřeba registrace na každém z úřadů zvlášť.

Živnosti ze seznamu volných, vázaných a řemeslných lze při splnění podmínek provozovat od okamžiku podání jednotného registračního formuláře, nebo lze při registraci zvolit jiný počáteční den podnikání. Při žádosti o koncesovanou živnost je nutné počkat na udělení koncese (maximálně dva měsíce).

Pro povolení živnosti živnostenským úřadem musí žadatel splňovat všeobecné podmínky, tedy

  • svéprávnost - žadatel prokáže svůj věk předložením občanského průkazu. Pokud je mladší 18 let, je nutné přiložit souhlas zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
  • a bezúhonnost - živnostenský úřad si sám ověří, zda má žadatel čistý trestní rejstřík.

a specifické podmínky pro určité typy živností

  • u řemeslných živností je třeba navíc doložit dokumenty dokládající vzdělání či praxi v oboru.
  • u koncesovaných živností je nutné speciální povolení k provozování živnosti (koncesi).

Jako živnostenský list je platný aktuální výpis z online živnostenského rejstříku, papírová podoba se již nevydává.

Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se platí správní poplatek ve výši 1000 Kč. Při přihlášení další živnosti je poplatek 500 Kč.

Odpovědný zástupce pro živnost

Pokud žadatel o vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou živnost nemá potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky, může ustanovit odpovědného zástupce, tzv. odborného garanta. Tím je fyzická osoba, která bude zodpovídat za provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Výkon činnosti je prováděn samotným podnikatelem.

Odpovědný zástupce se svým ustanovením do funkce musí souhlasit a účastní se provozování živnosti v potřebném rozsahu (není blíže specifikováno). Výše odměny pro odpovědného zástupce není určena, definována je však maximální výše pokuty, kterou může dostat - 50 000 Kč. Při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem často bývá postihován přímo držitel živnostenského listu namísto odpovědného zástupce.

Podnikatel má povinnost oznámit živnostenskému úřadu ustanovení i ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.

Zvolený odpovědný zástupce

  • musí mít smluvní vztah s podnikatelem.
  • musí splňovat jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování činnosti.
  • musí být schopen doložit odbornou způsobilost. Nejčastěji se prokazuje maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, certifikátem vydaným příslušným úřadem, případně praxí v oboru. Všechny dokumenty musí být vždy originály nebo ověřené kopie.
  • nesmí mít zrušené živnostenské oprávnění v oboru.
  • nesmí zastávat funkci odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.
  • nesmí být členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu (pokud se jedná o garanta právnické osoby).

Povinná datová schránka pro OSVČ

Všechny podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ musí mít nejpozději od března roku 2023 datovou schránku. Ta bude povinná také pro všechny spolky, sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek a další právnické osoby, které nemají podnikání jako hlavní předmět své činnosti.

Novým OSVČ bude datová schránka automaticky zřízena po registraci, stávajícím OSVČ postupně během prvního čtvrtletí 2023, není nutné o ni žádat. Podnikatelé obdrží přihlašovací údaje poštou a po přihlášení zde bude datová schránka zpřístupněna (začne fungovat). Další korespondence s orgány veřejné správy od této chvíle bude probíhat elektronicky, přičemž tato komunikace je bezplatná. Držitel schránky obdrží oznámení o nové zprávě v datové schránce na nastavenou e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo.

Pokud nedojde k přihlášení, datová schránka bude automaticky aktivována po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů, respektive 25 dnů od prvního pokusu o doručení přihlašovacích údajů (uplatňuje se tzv. fikce doručení).

Podnikatelé musí využívat datovou schránku ke komunikaci s finanční správou. Podání daňového přiznání, zaslání přihlášky k daním a oznámení o změně registračních údajů k daním tak probíhá výhradně elektronicky. Podání pro finanční úřad musí být zaslána ve formátu XML, nelze zaslat pdf nebo fotografii.

Pro oznámení změn souvisejících se živnostenským oprávněním nebo jinou komunikaci s úřady OSVČ mohou využít jakoukoliv formu podání, nemusí tedy zatím zasílat dokumenty pouze elektronickou cestou.

Odevzdání přehledů pro odvody OSVČ

Správě sociálního zabezpečení musí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdější lhůtou pro jeho podání 1. červenec, a přehled lze tak podat do začátku srpna.

Zdravotní pojišťovny uvádí datum, do kterého vyžadují přehled dodat, na svých webových stránkách. Přehled o výši daňového základu musí podat i osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání. Výjimkou jsou plátci paušální daně.

Penále

U zdravotního i sociálního pojištění představuje penále 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den od okamžiku, kdy nebylo pojistné zaplaceno. Stejně je to i v případě, že bylo zaplaceno méně, než ukládá povinnost..

Do 15 dní od obdržení platebního výměru se lze písemně odvolat a požádat o prominutí nebo snížení penále.

Za pozdní odevzdání nebo za neodevzdání přehledu hrozí pokuta až 50 000 korun.


Pomohl vám tento článek?