Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Odvody OSVČ na pojištění

Kolik OSVČ platí na sociální a nemocenské pojištění?

Sociální pojištění

Výše záloh na pojistné sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se mění každým rokem. Pro OSVČ jako hlavní výdělečnou činnosti platí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 25 % z průměrné mzdy pro rok 2023, 30 % v roce 2024, 35 % pro rok 2025 a 40 % v roce 2026.

Nejnižší možnou zálohu platí živnostníci v prvním roce svého podnikání. Dále pak podnikatelé, jejichž hrubý roční zisk nepřekročil průměrnou mzdu v zemi. Pro osoby s velmi vysokými příjmy existuje také horní limit.

Sociální pojištění (údaje v Kč)2021202220232024
max odvody / měsíc44 37348 71850 48651 354
OSVČ hlavní činnost - min zálohy / měsíc2 5882 8412 9443 852
OSVČ vedlejší činnost - min zálohy / měsíc1 0361 1371 1781 413
limit pro změnu vedlejší na hlavní OSVČ85 05893 38796 777105 520
dobrovolné důchodové pojištění / měsíc2 4822 7242 8233 078

Nemocenské pojištění

Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Minimální platba pro rok 2024 činí 216 Kč měsíčně, maximální 4 388 Kč. Pokud nelze určit měsíční základ nemocenského pojištění z naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích, počítá se jako základ polovina průměrné mzdy a sazba 2,7 % - tedy 594 Kč měsíčně v roce 2024.

Jak OSVČ platí sociální a nemocenské pojištění?

Sociální pojištění nebo zálohy na něj se platí na účet příslušné správy sociálního zabezpečení (seznam).  Číslo účtu a osmimístný variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise, který dostane na základě oznámení o zahájení činnosti.

Variabilní symbol pro platby nemocenského pojištění je vždy rodné číslo.

Splatnost záloh na pojistné za kalendářní měsíc je vždy během aktuálního měsíce, tedy od prvního do posledního dne daného měsíce. Za den platby pojistného se považuje den, kdy byla částka připsána na účet. Pokud dojde na základě přehledu o příjmech a výdajích ke změně výše záloh, nová výše zálohy se musí hradit nejpozději od měsíce, ve kterém byl přehled za předchozí rok odevzdán.

Kdy OSVČ nemusí platit sociální pojištění?

Zálohy na sociální pojištění se nemusí platit

  • za kalendářní měsíce, ve kterých měl podnikatel nárok na výplatu nemocenské nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění. Za takové období se považuje také prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény).
  • od kalendářního měsíce, ve kterém podnikatel doložil potvrzení od zaměstnavatele, že příjmy ze zaměstnání dosáhl maximálního vyměřovacího základu.

Jak platí sociální pojištění OSVČ na vedlejší činnost?

Při provozování živnosti jako vedlejší výdělečné činnosti je sociální pojištění povinné, pokud roční výše příjmů přesáhne rozhodnou částku, 105 520 Kč pro rok 2024. V prvním roce se neplatí zálohy, ale pojištění je doplaceno jednorázově po podání přehledu o příjmech a výdajích. V dalších letech se odvádí měsíční zálohy v minimální výši 1 413 Kč (rok 2024) a rozdíl je vyrovnán na základě podaných přehledů (pojištění se buď doplatí, nebo ČSSZ vrátí přeplatek).

Kolik OSVČ platí na zdravotní pojištění?

OSVČ platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného po podání přehledu o výši daňového základu za uplynulý rok. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

V prvním kalendářním roce činnosti se platí zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, v dalších letech se vychází ze skutečné výše daňového základu. Minimální výše záloh pro rok 2024 činí 2 968 Kč.

Zálohy nemusí platit osoby, které jsou současně zaměstnanci a podnikání je vedlejším zdrojem jejich příjmů. Pokud příjmy ze zaměstnání klesnou některý měsíc pod hodnotu minimální mzdy, je OSVČ povinna nahlásit tuto změnu zdravotní pojišťovně a zaplatit za takový měsíc pojistné alespoň v minimální výši.

Státní pojištěnci neplatí jako OSVČ zálohy jen v prvním roce své činnosti. Za první rok podnikání se pojištění hradí jednorázově, pojistná částka je vypočtena na základě přehledu o příjmech a výdajích. Zároveň pojišťovna vyměří výši měsíčních záloh pro další rok.

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Zároveň je možné platit zdravotní pojištění jen v jedné zemi EU.

Pomohl vám tento článek?