Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Jak založit s.r.o.

K založení s.r.o. potřebujete vybrat unikátní název společnosti, určit základní kapitál, který bude potřeba složit v bance nebo u notáře, připravit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu a ověřit ji u notáře, následně nechat zapsat firmu na živnostenském úřadě a rejstříkovém soudu, což obojí můžete udělat přes notáře.

Jak pojmenovat s.r.o.

Název společnosti nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti. Nesmí působit klamavě a odkazovat na úplně jiný než vykonávaný obor činnosti. K názvu firmy musí být připojena její právní forma ve formě zkratky s.r.o. nebo spol. s r.o.

Právo společnosti k názvu trvá od okamžiku zápisu do obchodního rejstříku, po celou dobu její činnosti až k jejímu vyškrtnutí. Společnost může svůj název kdykoli změnit.

Princip pojmenování společnosti může být

 • osobní - obsahuje jméno některého ze společníků
 • věcný - charakterizuje podnikatelskou činnost
 • fantazijní - nemá zpravidla žádnou souvislost s předmětem podnikání či osobami podnikatelů

Jak určit základní kapitál

Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu firmy a zahrnuje hodnoty vkladů jednotlivých společníků do firmy. Minimální vklad činí 1 Kč na společníka.

Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Peněžité vklady musí být v okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splaceny alespoň ze 30 %. Zbývající část je nutné doplatit do 5 let od vzniku firmy. Při vkladu movitých a nemovitých věcí je nutné jejich ocenění znaleckým posudkem.

Registrace firmy na živnostenském úřadě

K registraci firmy na živnostenském úřadě je zapotřebí společenská smlouva. Pokud společnost zakládá jen jedna osoba, pak zakladatelská listina. Jedná se o písemnou smlouvu ve formě notářského zápisu obsahující (minimálně)

 • název firmy
 • sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • počet společníků a údaje o nich - jméno, příjmení, datum narození, bydliště
 • určení podílů jednotlivých společníků a práv a povinností s nimi spojených
 • výši základního kapitálu a výši vkladů připadajících na jednotlivé společníky
 • počet jednatelů a způsob, jakým zastupují společnost.

K žádosti je nutné přiložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem, který není starší než 3 měsíce. Zároveň je potřeba doložit příslušný list vlastnictví, ve kterém je nemovitost zapsána. Pokud se sídlo společnosti nachází v nemovitosti vlastněné jedním ze společníků, úřad si sám ověří potřebné informace v katastru nemovitostí.

Dále je nutné předložit dva doklady totožnosti každého společníka a výpis z rejstříku trestů všech jednatelů.

Při výběru oborů činnosti společnosti je možné vybrat jednu až všechny živnosti volné. U živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných je potřeba splnit zákonem stanovené podmínky pro provozování dané činnosti.

Vzor společenské smlouvy

Proces založení společnosti s.r.o. je od 15. ledna 2023 zjednodušen vytvořením vzoru společenské smlouvy a zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Zakladatelé tak mohou nezávisle na sobě vyřizovat živnostenské oprávnění a u notáře založit i zapsat společnost do obchodního rejstříku.

Nový vzor společenské smlouvy je vhodný pro jednoduché případy a jeho použití je dobrovolné. Obsahuje všechny povinné náležitosti doplněné vysvětlujícím komentářem a jeho využití je spojeno s nižšími poplatky za zápis. Lze stáhnout zde.

Otevření firemního účtu v bance

Základní kapitál do hodnoty 20 000 Kč je možné splatit v hotovosti u notáře. Pro částky vyšší je nutné založit speciální firemní účet, na který bude základní kapitál složen. K založení tohoto účtu je v bance potřeba předložit stejnopis notářského zápisu o společenské smlouvě a doklady totožnosti společníků.

Po vložení prostředků ve výši základního kapitálu banka vydá potvrzení o splacení základního kapitálu a speciální účet je po doručení rozhodnutí Rejstříkového soudu převeden na běžný účet nebo je zrušen. Pokud je účet zrušen a je nutné založit nový běžný firemní účet, banka má až 14 dní na převedení prostředků na účet nový.

Zápis do obchodního rejstříku

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, který lze provést prostřednictvím Rejstříkového soudu nebo prostřednictvím notáře.

Rejstříkový soud má na vydání rozhodnutí o zápisu společnosti 5 dní a vyžaduje následující dokumenty

 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku opatřený kolkem v hodnotě 6 000 Kč
 • notářský zápis o založení společnosti
 • čestné prohlášení jednatele, souhlas jednatele se zápisem a podpisový vzor jednatele (jeden dokument s úředně ověřeným podpisem)
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti s úředně ověřeným podpisem
 • prohlášení správce vkladu o splacení základního kapitálu (správcem vkladu bývá jednatel společnosti)
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů všech jednatelů

Zápis prostřednictvím notáře se nazývá tzv. přímý zápis a kromě dokumentů uvedených výše v sekci Registrace na živnostenském úřadě je potřeba

 • čestné prohlášení jednatele, souhlas jednatele se zápisem a podpisový vzor jednatele (jeden dokument s úředně ověřeným podpisem)
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu (základní kapitál do 20 000 Kč lze složit přímo u notáře)
 • prohlášení správce vkladu o splacení základního kapitálu (správcem vkladu bývá jednatel společnosti)
 • výpis z živnostenského rejstříku

Přímý zápis prostřednictvím notáře stojí 2 700 Kč za soudní poplatek + 1 300 Kč bez DPH jako odměna notáře za provedení zápisu.

Na co nezapomenout po vzniku společnosti

 • Zaregistrovat společnost na příslušném finančním úřadě.
 • Požádat banku o uvolnění vkladu (s výpisem z obchodního rejstříku).
 • Založit běžný účet společnosti.
 • Do 8 dnů od vzniku společnosti nahlásit zaměstnance u příslušných zdravotních pojišťoven a okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Vést účetnictví.
 • Kontrolovat datovou schránku, s.r.o. mají zákonnou povinnost užívat datovou schránku.

Orientační náklady na založení firmy

notář, liší se složitostí smlouvyprůměr 6 000 Kč
ověření podpisu30 Kč / podpis na Czech Point, 85 Kč u notáře
výpis z rejstříku trestů100 Kč
zápis u živnostenského úřadu1 000 Kč
výpis z živnostenského rejstříku 100 Kč / 1. strana, 50 Kč / další strany
zápis do obchodního rejstříku6 000 Kč
nebo přímý zápis u notáře2 700 Kč soudní poplatek, navíc 1 300 Kč bez DPH odměna notářePomohl vám tento článek?