Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Insolvence

Insolvence je zákonem stanovený postup, který vede k osvobození dlužníka od povinnosti platit své dluhy. Také nazývaný oddlužení nebo osobní bankrot.

Insolvenci povoluje, vede a řídí insolvenční soud.

Jaký je rozdíl mezi insolvencí a exekucí?

Exekuce má za úkol uspokojit pohledávku jednoho věřitele, zatímco insolvenční řízení má uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi jeho věřiteli.

Po dobu insolvenčního řízení lze exekuci nařídit, nelze ji však provést.

Exekuce jsou v omezeném rozsahu evidovány v centrální evidenci exekucí, samotné řízení je však neveřejné. Průběh insolvenčního řízení, včetně všech součástí spisu, je veřejný.

Kdy požádat o insolvenci a kdy ji soud nepovolí?

Žádost o insolvenční řízení může dlužník podat, pokud se nachází v úpadku, tzn. dlužník

 • má nejméně dva věřitele, u nichž má pohledávky po splatnosti a není schopen splácet.
 • má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti a není schopen své závazky plnit (objektivní neschopnost).
 • nemá záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let.

Zároveň dlužník musí být schopen v insolvenci uhradit minimální úhradu, která zahrnuje odměnu insolvenčnímu správci a jednou tolik na pohledávky ostatních věřitelů.

Soud nepovolí insolvenci pokud

 • je návrhem na povolení insolvence sledován nepoctivý záměr.
 • dosavadní průběh insolvenčního řízení ukazuje na lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka k insolvenci.
 • dlužník v předcházejících 10 letech obdržel osvobození od placení pohledávek po dřívější insolvenci.
 • v předchozích 5 letech byla dlužníkova žádost o insolvenci zamítnuta pro nepoctivý záměr, nebo pro nepoctivý záměr byla dlužníkova insolvence zrušena.

Splnění podmínek pro oddlužení lze zkontrolovat v kalkulačce.

Jaké dokumenty potřebuji k žádosti o insolvenci?

 • předepsaný formulář
 • seznam majetku dlužníka
 • seznam zaměstnanců dlužníka (i když žádné zaměstnance nemá)
 • prohlášení o poučení o povinnostech dlužníka v oddlužení
 • přehled o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • dokumentace k uváděným dluhům dlužníka
 • doklady prokazující vyživovací povinnost dlužníka k jiným osobám (manželka, děti), jako je oddací list, rodné listy dětí, případně rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti
 • pracovní smlouvy nebo jiné dokumenty dokládající očekávaný příjem dlužníka
 • společné prohlášení manželů, že veškerý jejich majetek může a má být použit pro potřeby insolvence (pokud se jedná o společné oddlužení manželů)

Jak probíhá insolvence?

 1. zahájení insolvence
 2. vyhláška o zahájení insolvence
 3. posouzení žádosti o insolvenci
 4. povolení insolvence
 5. schůzka s insolvenčním správcem
 6. zpráva pro insolvenci
 7. schválení insolvence
 8. průběh insolvence
 9. ukončení insolvence
 10. osvobození dlužníka od dluhů

Zahájení insolvence - podání návrhu

Insolvenční řízení zahajuje soud na žádost dlužníka, který podal návrh na povolení insolvence. Tento návrh podává dlužník ke krajskému soudu dle svého bydliště prostřednictvím notáře, exekutora, insolvenčního správce, advokáta nebo akreditované osoby.

Pokud má dlužník právní nebo ekonomické vzdělání z vysoké školy, může požádat o zahájení insolvenčního řízení sám.

Žádost o insolvenci je možné bez omezení opakovat. Výjimkou je situace, kdy žádost o insolvenci byla soudem zamítnuta pro nepoctivý záměr. V tomto případě soud neschválí žádost o insolvenci po dobu dalších 5 let.

Insolvenční soud zahajuje řízení oznámením ve veřejném insolvenčním rejstříku, nejpozději 3 dny po přijetí žádosti. Pro posouzení žádosti soudem není stanovena pevná lhůta.

Schůzka s insolvenčním správcem a průběh insolvence

Při kladném posouzení žádosti o insolvenci soud prohlásí úpadek dlužníka a povolí osobní bankrot. Zároveň je ustanoven insolvenční správce, který prověří dluhy a majetek dlužníka, vypracuje zprávy pro oddlužení a bude dohlížet nad celým průběhem insolvence.

Věřitelé mají od této doby 2 měsíce, aby přihlásili své pohledávky u dlužníka do insolvenčního řízení.

Pro dlužníky je povinná schůzka s insolvenčním správcem. Ten přezkoumá podané přihlášky věřitelů a zjistí majetkové poměry dlužníka (majetek, příjmy, zaměstnavatel, vyživované osoby). Do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání přihlášek věřiteli pak vyhotoví návrh zda a jakým způsobem má být insolvence provedena.

Pokud soud rozhodne ve prospěch dlužníka a insolvenci schválí, dojde

 • ke zpeněžení majetku, kdy je prodán veškerý majetek dlužníka.
 • nebo k plnění splátkového kalendáře a zpeněžení majetku, kdy dlužník splácí dluhy 3 - 5 let.

Minimální splatná částka odpovídá odměně insolvenčního správce a jedenkrát tolik na úhradu pohledávek věřitelů. Měsíční odměna pro insolvenčního správce je u jednotlivce 1 089 Kč včetně DPH, u manželů pak 1 633,5 Kč. Minimální měsíční úhrada v oddlužení pak činí 2 178 Kč pro jednotlivce a 3 267 Kč pro společné podání manželů.

Pokud nízké příjmy a srážky v minimální měsíční výši nestačí, může jiná osoba přispívat dlužníkovi na jeho oddlužení tak, aby minimální výše měsíční úhrady byla v insolvenci hrazena. (K doplnění příjmů dlužníka o příspěvek jiné osoby se používá nejčastěji darovací smlouva).

Jak dlouho trvá insolvence a lze ji ukončit dříve?

Insolvenci ukončuje soud

 • kdykoli po uhrazení 100 % pohledávek přihlášených věřitelů.
 • v okamžiku, kdy je po 3 letech uhrazeno více než 60 % pohledávek přihlášených věřitelů.
 • po uplynutí 5 let od schválení insolvence. Nezáleží, kolik bylo věřitelům dlužníkem uhrazeno.
 • po uplynutí 3 let od schválení insolvence u osob s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem 2. a 3. stupně, stejně jako u mladistvých dlužníků.

Insolvenční řízení je dalších 5 let evidováno v insolvenčním rejstříku, vymazat záznam nelze.

Soud vydá dlužníkovi osvobození od povinnosti splácet zbytek pohledávek, které nebyly splaceny, a od pohledávek, které nebyly věřiteli přihlášeny.

Pomohl vám tento článek?